Без категория

Притежанието на огнестрелно оръжие е изключителна отговорност

Притежанието на огнестрелно оръжие е изключителна отговорност

какво е регламентирано в закона

Незаконно притежаваното оръжие е опасно. То е предпоставка за извършване на престъпления-причиняване на средни, тежки телесни повреди или смърт. Небрежното боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси създава възможности за нараняване на хора или животни. С него могат да бъдат нанесени и значителни повреди на имот, да причини значителни материални щети. Опасно е и когато оръжието попадне в ръцете на малолетни или непълнолетни.

КАК ЗАКОННО ДА ПРИТЕЖАВАМЕ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ?
Това е регламентирано от Закона. Посочени са условията, реда за придобиването му, както и начините за съхранение. Според НК на Р.България, “който произвежда, преработва, поправя, търгува или пренася огнестрелни оръжия, боеприпаси или взривове, без да има разрешение за това се наказва с лишаване от свобода до шест години.”
Какво трябва да направим, за да притежаваме законно огнестрелно оръжие е посочено в Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагането му.

 

КАК ПОЛИЦИЯТА КОНТРОЛИРА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА?
 На проверка подлежат и лицата, на които е продадено оръжие и притежават ли те разрешително за закупуването му.
Който държи, пренася, изпраща или работи с взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси, без да взема необходимите мерки за сигурност, предвидени в правилници, наредби и инструкции, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба до десет хиляди лева.
Съхранението на оръжието е регламентирано в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелното оръжие и боеприпасите/ЗКВВООБ/ и Правилника за прилагането му. Законно притежаваното оръжие трябва да се съхранява в метална каса – според изискванията на МВР. Служители на реда проверяват начина на съхранение на оръжието. За неправилно съхранение се съставят актове – предвидените глоби са в размер от 500 до 2000 лв., както и имуществени санкции от 1000 до 5000 лв.
Който откаже да предостави за полицейска проверка огнестрелното си оръжие или документите за него се наказва с глоба от 100 до 200 лв. или с имуществена санкция от 200 до 500 лв.
КАКВО ОРЪЖИЕ ПРИТЕЖАВАТ ЛОВЦИТЕ?
За лов се използва огнестрелно оръжие с определени характеристики- гладко цевно и нарезно. Наредби на МВР регламентират начините за издаване на разрешение за носене на огнестрелно оръжие, както и условията и реда за извършване на технически прегледи.
Разрешение за притежаване на оръжие се издва от МВР за срок при услови и по ред, определени с ППЗКВВООБ.
КОИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОРЪЖИЕТО?
Получените разрешения могат да бъдат ползвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на други лица, прави тези документи невалидни.
Лицата придобили огнестрелно оръжие, са длъжни да го опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с него да вземат мерки за недопускане на злополуки и наранявания с него.
При напускане на страната, когато няма издадено разрешение за износа, при прекъсване на членство в ловни организации или при приемане на наборна военна служба, лицата придобили огнестрелно оръжие са длъжни да го предадат в службите на МВР, където се водят на отчет или в определени от органите на МВР места за съхранение.

Материалът е взет от публикация в сайта на Областна дирекция на МВР- Ловеч